Polityka prywatności serwisu Konfeo

Zasady podstawowe

Administrator Danych Osobowych przykłada ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych Użytkowników Serwisu Konfeo oraz do ochrony i zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Z tego względu zasady zachowania poufności danych osobowych w Serwisie są udostępniane wszystkim zainteresowanym Użytkownikom.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych i technicznych

Administrator Danych Osobowych wykorzystuje informacje, związane z ogólnymi zasadami funkcjonowania połączeń Internecie, zawarte w logach systemowych (np. adres IP) w celach technicznych, przykładowo związanych z administracją serwerem. Ponadto, adres IP może być wykorzystywany do zbierania ogólnych informacji statystycznych lub demograficznych.

Identyfikacja użytkownika i personalizowany dostęp do Serwisu oparty jest o cookies. Do korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu przez Organizatorów Wydarzeń w trakcie każdej sesji konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Organizatora Wydarzeń za pomocą loginu (adresu e-mail użytego w celu rejestracji) oraz hasła. Wyłączenie cookies w przeglądarce uniemożliwia aktywne korzystanie z Serwisu.

Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników.

Dane wymagane podczas rejestracji Organizatora Wydarzeń

W toku rejestracji konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko lub firma Organizatora Wydarzeń, telefon kontaktowy, e-mail i hasło. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jeżeli nie podasz swoich danych nie będzie możliwe skorzystanie z usług serwisu Konfeo.

W opisie Wydarzenia, Organizator Wydarzeń może dobrowolnie podać dodatkowe dane: numer rachunku bankowego Organizatora Wydarzeń, na który wpłacane będą należności od Uczestników Wydarzeń, adres Organizatora Wydarzeń, adres miejsca, w którym będzie odbywać się Wydarzenie i inne dane, wybrane przez Organizatora Wydarzeń, o ile nie naruszają one warunków Regulaminu Serwisu.

Organizatorzy Wydarzeń Odpłatnych zobowiązani są również do podania danych, niezbędnych do wystawienia faktury VAT: imienia i nazwiska lub firmy Organizatora Wydarzeń, adresu zamieszkania lub siedziby oraz numeru NIP.

Dane wymagane podczas rejestracji udziału Uczestnika w danym Wydarzeniu

Ostateczny kształt formularza rejestracji Uczestników na dane Wydarzenie ustala Organizator Wydarzenia, który definiuje zakres danych, wymaganych do dokonania rejestracji. Domyślnie Uczestnik podaje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Organizator może rozbudować formularz o dowolną liczbę pól.  Organizator sam definiuje pozostałe dane, które są wymagane do rejestracji Uczestnika na Wydarzenie. Organizator Wydarzenia nie jest uprawniony do żądania od Uczestników Wydarzeń podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 europejskiego rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , to jest danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Dane osobowe i Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych, udostępnionych przez Organizatorów Wydarzeń, jest Konfeo Macuk, Łapiński spółka jawna, z siedzibą przy ul. Cylkowskiego 11A/15, 81-465 Gdynia, NIP: 5862312651, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000650991.

Administratorem Danych Osobowych, udostępnionych przez Uczestników Wydarzeń, są Organizatorzy Wydarzeń. Konfeo nie ponosi odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych osobowych przez Organizatora danego Wydarzenia.

Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w Regulaminie oraz niniejszym dokumencie. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

W wypadku wyrażenia zgody przez Użytkowników na otrzymywanie od Administratora lub partnerów biznesowych Administratora informacji handlowej drogą elektroniczną, dane osobowe Użytkownika są również przetwarzane w celu przesłania przedmiotowych informacji.

Treści zamieszczane przez Użytkowników

Treści zamieszczane przez Użytkowników, w tym ewentualne dane osobowe opublikowane przez Użytkowników w Serwisie (np. w informacji o Wydarzeniu) są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

Przechowywanie i ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, Dostęp do bazy danych osobowych mają jedynie osoby posiadające specjalne upoważnienia nadane przez Administratora danych, bądź też podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania tych danych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane i dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Uprawnienia te Użytkownik wykonuje zgłaszając odpowiednie żądanie drogą mailową Administratorowi danych – na adres info@konfeo.com lub Organizatorowi Wydarzenia, na adres otrzymany podczas rejestracji na dane Wydarzenie. Organizator Wydarzenia ma możliwość samodzielnego przeglądania i aktualizowania danych go dotyczących, po zalogowaniu się do Serwisu. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w Serwisie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z Serwisu, Administrator danych może na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

W przypadkach określonych w innych przepisach prawa, Administrator danych może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw osoby trzeciej. Dane udostępniane są na pisemny wniosek podmiotu mającego interes w uzyskaniu danych osobowych Użytkownika, jeżeli podmiot żądający udostępnienia danych w sposób wiarygodny uzasadni potrzebę udostępnienia danych osobowych, np. w wypadku gdy zachodzi podejrzenie naruszenia praw osoby trzeciej.

Administrator danych może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika, a także na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych.

Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość archiwizowania skierowanej do niego korespondencji od Użytkowników, która w niektórych przypadkach może być wykorzystana dla celów dowodowych.

Płatności on-line

Uczestnicy Wydarzeń dokonujący płatności on-line w serwisie podają swoje dane, wymagane do obsługi płatności przez operatora płatności on-line. Płatności on-line dokonywane są w oparciu o serwis zewnętrzny, na którego działanie Administrator serwisu nie ma wpływu.

Linki do innych stron internetowych, rozpowszechniane przez Użytkowników

Administrator danych nie odpowiada za politykę prywatności, stosowaną przez administratorów serwisów, do których przekierowują linki rozpowszechniane w serwisie przez Użytkowników. Użytkownik rozpowszechniający w serwisie linki do innych stron internetowych ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na tej stronie i skutki dokonanego rozpowszechnienia.

Informacje wysyłane do Użytkownika

Administrator danych zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom wiadomości e-mail, zawierających powiadomienia o zmianach w Serwisie, w szczególności przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie i innych informacjach, mających na celu zapewnienie najwyższego standardu świadczonych usług.

Polityka antyspamowa

Celem Serwisu nie jest propagowanie wysyłania niezamówionych informacji handlowych osobom trzecim. Administrator danych stanowczo potępia zachowania, mające na celu uzyskanie korzyści płynących z możliwości użytkowania funkcjonalności Serwisu, z naruszeniem prawa do prywatności i innych dóbr prawem chronionych, przysługujących osobom trzecim. Administrator danych wymaga od każdego z Organizatorów Wydarzeń, wysyłającego zaproszenia do udziału w Wydarzeniu, uzyskania uprzedniej zgody odbiorcy informacji o Wydarzeniu na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora Wydarzenia. Wobec Użytkowników, którzy nie respektują przedmiotowych wymagań mogą zostać zastosowane sankcje w postaci zablokowania konta w Serwisie, na zasadach opisanych w Regulaminie.

Globalne operacje i transmisja danych

Nasze usługi przekraczają granice krajów. Zaprojektowaliśmy je z myślą o tym, aby wspierać organizatorów wydarzeń w ich przedsięwzięciach na całym świecie. Aby zapewnić bezpieczeństwo i wysoką jakość działania Serwisu działamy globalnie. W tym celu korzystamy z usług dostawców na całym świecie.

Informacje zapisane w Serwisie są umieszczone na serwerach znajdujących się w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, natomiast mogą być również przenoszone (np. w celu archiwizacji kopii zapasowej danych) poza granice Unii Europejskiej, w tym za pośrednictwem naszych dostawców usług. W niektórych z tych krajów, prawa dotyczące ochrony danych osobowych uczestników wydarzeń mogą różnić się od przepisów obowiązujących w kraju, w którym mieszkają.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X