Przejdź do treści

Regulamin Konfeo

Cennik – dokument znajdujący się pod adresem https://www.konfeo.com/pl/cennik-systemu-rejestracji-uczestnikow/, określający zasady płatności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu na rzecz Organizatorów Wydarzeń na podstawie Umowy.

Konfeo – Konfeo Macuk, Łapiński spółka jawna, z siedzibą przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/B6, 81-383 Gdynia, NIP: 5862312651, KRS: 0000650991.

Konsument – konsument w rozumieniu Art. 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego

Konto – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Organizatorowi korzystanie z usług i organizowanie Wydarzeń

Organizator – Użytkownik z zarejestrowanym Kontem

Polityka Prywatności – dokument znajdujący się pod adresem https://www.konfeo.com/pl/polityka-prywatnosci/, określający zasady ochrony danych udostępnianych przez Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu.

Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady korzystania z Serwisu.

Serwis – internetowy serwis dostępny pod adresem internetowym konfeo.com, za pośrednictwem którego Konfeo świadczy usługi na rzecz Użytkowników

Uczestnik – Użytkownik, który dokonał za pośrednictwem Serwisu rejestracji na Wydarzenie.

Umowa – umowa o świadczenie przez usług zawarta pomiędzy Konfeo i Organizatorem na zasadach określonych w Regulaminie.

Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą z Serwisu w tym Organizatora oraz Uczestnika. Użytkownikami Serwisu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wydarzenie – opublikowana w serwisie informacja dotycząca organizowanego przez Organizatora Wydarzenia, w szczególności konferencja, szkolenie, kurs, warsztat, zgrupowanie, wykład, happening, wystawa lub jakiekolwiek inne spotkanie, niezależnie od tego, czy ma charakter otwarty czy zamknięty, odpłatny, czy nieodpłatny

SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Dane kontaktowe.
 3. Techniczne warunki korzystania z usług Konfeo.
 4. Zasady świadczenia usług.
 5. Płatność za Wydarzenia.
 6. Cennik.
 7. Ochrona prywatności
 8. Prawa własności intelektualnej.
 9. Niedozwolone korzystanie z Serwisu.
 10. Reklamacje.
 11. Odpowiedzialność.
 12. Odpowiedzialność Użytkownika.
 13. Odstąpienie od Umowy.
 14. Przepisy końcowe.

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Konfeo oraz prawa i obowiązki Użytkowników.
 2. Usługi świadczone są przez Konfeo za pośrednictwem Serwisu.
 3. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: https://www.konfeo.com/pl/regulamin/.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług zostały określone w Polityce prywatności: https://www.konfeo.com/pl/polityka-prywatnosci/
 5. Zasady stosowania plików cookies zostały określone w Polityce cookies: https://www.konfeo.com/pl/polityka-cookies/

2. Dane kontaktowe

Konfeo Macuk, Łapiński spółka jawna, z siedzibą przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/B6, 81-383 Gdynia, NIP: 5862312651, KRS: 0000650991.

 • Adres e-mail: info@konfeo.com
 • Nr telefonu: +48 503 899 531

3. Techniczne warunki korzystania z usług Konfeo

 1. Do korzystania z usług Konfeo niezbędne jest urządzenie z aktywnym dostępem do Internetu, przeglądarką internetową z włączoną obsługą języka JavaScript i plików cookies.
 2. Do korzystania z usług Konfeo przez Użytkowników wymagana jest akceptacja Regulaminu oraz zapoznanie się z Polityką prywatności.
 3. Przeglądanie strony internetowej Serwisu jest bezpłatne.
 4. Korzystanie z usług za pośrednictwem Serwisu wiąże się z ryzykiem związanym z korzystaniem z Internetu. Użytkownik powinien we własnym zakresie minimalizować takie ryzyko poprzez np. zainstalowanie oprogramowania antywirusowego oraz korzystanie z aktualnego oprogramowania.
 5. Konfeo ma prawo do czasowego i przejściowego wstrzymania świadczenia usług związanego z utrzymaniem Serwisu. W takiej sytuacji Konfeo poinformuje Użytkowników w terminie 7 dni przed datą planowanej przerwy technicznej.

4. Zasady świadczenia usług

Konfeo za pośrednictwem Serwisu świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

 1. Usługi na rzecz Organizatora:
  • Konto Organizatora
  • Organizacja Wydarzenia:
   • Wydarzenie Płatne
   • Wydarzenie Bezpłatne
  • Newsletter
 2. Usługi na rzecz wszystkich Użytkowników:
  • Rejestracja na Wydarzenie

W zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, Konfeo zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji zakresu świadczonych usług, dostarczonych Użytkownikom narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, przeniesienia praw do Serwisu. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych powyżej czynności żadne roszczenia. O zakresie modyfikacji zakresu świadczonych usług, Konfeo poinformuje Użytkowników nie później niż na 14 dni przed planowaną zmianą.

4.1. Konto Organizatora

 1. Usługa Konto Organizatora świadczona jest wyłącznie na rzecz Organizatorów.
 2. Rejestracja Konta Organizatora jest równoznaczna z zawarciem przez Organizatora Umowy.
 3. Utworzenie Konta Organizatora wymaga:
  • posiadania aktywnego adresu e-mail
  • rejestracji poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego
  • akceptacji Regulaminu.
  • potwierdzenia rejestracji, która następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail podany przy rejestracji.
 4. W przypadku braku potwierdzenia Konto Organizatora zostanie usunięte w terminie 30 dni.
 5. Szczegółowa instrukcja rejestracji Konta Organizatora znajduje się pod adresem https://www.konfeo.com/pl/jak-dziala-system/
 6. Użytkownik/Organizator oświadcza, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz, że jest pełnoletni i posiada prawo do zawarcia umowy.
 7. Użytkownik może dokonać rejestracji tylko jednego Konta Organizatora na jeden adres e-mail (Login).
 8. Zakazuje się udostępniania swojego Loginu i hasła osobom trzecim, oraz nieuprawnionego korzystania z Kont innych Organizatorów.
 9. Organizator ma możliwość nadania uprawnień dostępu do Konta innym wskazanym przez Organizatora osobom poprzez wysłanie zaproszenia na ich adres e-mail. Zaproszone osoby aktywują dostęp do Konta poprzez kliknięcie na link podany w wiadomości oraz ustalenie indywidualnego hasła dostępu.
 10. Organizator zobowiązany jest zaktualizować adres e-mail na Koncie Organizatora w przypadku jego zmiany.
 11. Organizator ma prawo żądać usunięcia jego Konta z Serwisu w każdym czasie, poprzez zgłoszenie żądania na adres info@konfeo.com. Usunięcie Konta Organizatora jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Konfeo.
 12. Konto Organizatora nieaktywne przez okres roku od daty rejestracji Konta zostanie usunięte, po uprzedniej notyfikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail na 7 dni przed datą usunięcia.

4.2. Organizacja Wydarzenia

 1. Serwis umożliwia Organizatorom, którzy zawarli z Konfeo Umowę, oferowanie innym Użytkownikom możliwości zarejestrowania się i zapłaty za organizowane przez niego Wydarzenia.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Organizatora wymaga rejestracji Konta.
 3. Z tytułu świadczenia usług na rzecz Organizatora pobierane są opłaty na zasadach określonych w Regulaminie oraz Cenniku.
 4. Organizator może tworzyć Wydarzenia jedynie po zalogowaniu się na aktywne Konto Organizatora.
 5. Szczegółowe instrukcje dotycząca Organizacji Wydarzenia oraz zarządzania Wydarzeniami znajdują się po adresami:
 6. Organizator może utworzyć Wydarzenia płatne i bezpłatne.
 7. Organizator samodzielnie ustala i dokonuje zmian w treści Wydarzenia.
 8. Organizator, po zalogowaniu się na Konto, ma dostęp do danych Uczestników zarejestrowanych na organizowane przez niego Wydarzenia, oraz może eksportować te dane do pliku w formacie xls lub csv.
 9. Organizator ma możliwość zmiany danych Uczestników, w tym anulowania lub usunięcia ich rejestracji w wypadkach określanych przez niego indywidualnie.
 10. Organizator ma możliwość wysyłania za pośrednictwem Serwisu wiadomości e-mail (mailingów) do Uczestników, dotyczących kwestii organizacyjnych i technicznych, związanych z Wydarzeniem.
 11. Przesłanie informacji e-mail możliwe jest tylko w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, tylko do Uczestników Wydarzeń, którzy wyrazili zgodę na otrzymanie takiej informacji od Organizatora, w szczególności w wypadku, gdy informacja o wydarzeniu spełnia przesłanki uznania jej za informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 12. Rodzaj Wydarzenia, opis Wydarzenia, oraz inne elementy związane z prezentacją Wydarzenia w Serwisie muszą być zgodne z obowiązującym prawem, nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i prawa do wizerunku osób trzecich.

4.3. Rejestracja na Wydarzenie; Uczestnik

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość zarejestrować się na Wydarzenie organizowane przez Organizatora. Rejestracja na Wydarzenie odbywa się za pośrednictwem dedykowanego formularza rejestracyjnego.
 2. Rejestracja na Wydarzenie płatne zostaje dokonana po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty zgodnie z ofertą Organizatora.
 3. Szczegółowe instrukcje dotyczące rejestracji na Wydarzenie znajdują się na stronie https://www.konfeo.com/pl/blog/faq/
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego powinno nastąpić w czasie wskazanym po jego otwarciu. W wypadku, gdy Użytkownik nie sfinalizuje rejestracji na Wydarzenie w tym czasie, jego zgłoszenie wraz z podanymi danymi jest automatycznie usuwane z bazy danych Serwisu.
 5. Korzystanie z Serwisu przez Uczestników jest bezpłatne. Opłaty natomiast może wymagać Rejestracja na płatne Wydarzenie. W takim przypadku opłata uiszczana jest na rzecz Organizatora we wskazany przez niego sposób: za pośrednictwem Operatora płatności i/lub przelewu bankowego.
 6. Rejestracja na Wydarzenie przez Uczestnika wymaga akceptacji Regulaminu.
 7. Rejestracja na Wydarzenie nie wymaga założenia Konta.
 8. W przypadku rejestracji grupy Uczestników przez jednego Użytkownika, Użytkownik, który dokonuje rejestracji odpowiada za podanie prawidłowych i prawdziwych danych dotyczących rejestrowanych Uczestników.
 9. Konfeo nie pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem, ani nie jest stroną takich umów. Konfeo umożliwia jedynie Organizatorowi publikowanie online informacji o organizowanych przez niego Wydarzeniach oraz zarządzaniem procesem rejestracji i płatności Uczestników.

4.4. Newsletter

 1. Newsletter jest usługą skierowaną do Organizatorów.
 2. Newsletter jest dostarczany za pośrednictwem poczty elektronicznej i może zawierać informacje dotyczące działalności Konfeo, w tym informacje handlowe.
 3. Organizator w celu skorzystania z usługi Newslettera powinien udostępnić swój adres e-mail.
 4. Udostępnienie adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym Newslettera oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Konfeo informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
 5. Organizator może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie na link rezygnacji z newslettera dostępny w stopce wysyłanych wiadomości.

5. Płatność za Wydarzenia

 1. Za publikowanie Wydarzeń w Serwisie nie są pobierane opłaty.
 2. Konfeo nie pobiera opłat od Uczestnika za rejestrację na Wydarzenie.
 3. Opłata jest pobierana od Organizatora za rejestrację Uczestnika na Wydarzenie. Szczegóły oraz wysokość opłat określona jest w Cenniku: https://www.konfeo.com/pl/cennik-systemu-rejestracji-uczestnikow/
 4. Płatność na rzecz Konfeo za świadczone na rzecz Organizatora Wydarzeń usługi następuje na podstawie faktury VAT w miesięcznych cyklach rozliczeniowych.
 5. Organizator może opłacić należność przelewem bankowym lub kartą kredytową/debetową zarejestrowaną w Serwisie:
  • w przypadku płatności przelewem bankowym, faktura VAT winna być opłacona przez Organizatora w terminie 10 dni, pod rygorem zablokowania Konta Organizatora oraz Strony Wydarzenia do czasu uregulowania należności na rzecz Konfeo.
  • w przypadku płatności kartą kredytową/debetową, Konfeo pobierze z niej środki pieniężne wynikające z naliczenia należności. Organizator zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej/debetowej za całość należnych opłat po zakończonym cyklu rozliczeniowym oraz wyraża zgodę na wykorzystanie przez Konfeo zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności. Konfeo nie przechowuje w swojej bazie danych numerów kart kredytowych/debetowych Organizatorów.
 6. Operatorem płatności kartą kredytową/rabatową jest Stripe Payments Europe, Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland.
 7. Operatorem płatności przelewem bankowym jest mBank S.A. Bankowość Detaliczna, Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2.
 8. Konfeo zastrzega sobie prawo do ograniczenia Organizatorowi dostępnych metod płatności za świadczone na jego rzecz usługi tylko do płatności kartą kredytową/debetową w każdym czasie. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy:
  • Organizator opłacił fakturę VAT przelewem bankowym po terminie wskazanym na tym dokumencie (spóźnił się z zapłatą),
  • siedziba firmy/instytucji Organizatora lub jego rezydencja podatkowa mieści się poza krajem, w którym siedzibę ma Konfeo.
 9. Organizator wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT przez Konfeo bez podpisu odbiorcy.
 10. Organizator Wydarzenia, będący przedsiębiorcą, wyraża zgodę na przesyłanie na adres podany podczas rejestracji faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz faktur korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej.

6. Cennik

 1. Konfeo zobowiązane jest do poinformowania Organizatora, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez komunikat w Serwisie o planowanej zmianie Cennika, nie później niż na dwa tygodnie przed planowaną zmianą,
 2. W wypadku zmiany Cennika, Organizator ma prawo wypowiedzieć Umowę z trzydniowym terminem wypowiedzenia, przypadającym najpóźniej na dzień poprzedzający dzień zmiany Cennika. Wypowiedzenie może zostać dokonane pisemnie, lub drogą elektroniczną, poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Konfeo: info@konfeo.com.
 3. Pkt 1 i 2 powyżej nie dotyczą zmian cennika dotyczącej wprowadzenia promocji polegającej na obniżeniu kosztów świadczenia usług na rzecz Organizatorów.

7. Ochrona prywatności i pliki cookies

 1. Wszelkie zasady dotyczące ochrony prywatności zostały uregulowane w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie po adresem https://www.konfeo.com/pl/polityka-prywatnosci/
 2. Wszelkie zasady dotyczące wykorzystania cookies zostały uregulowane w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie po adresem https://www.konfeo.com/pl/polityka-prywatnosci/

8. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie elementy graficzne, loga, logotypy, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne elementy Serwisu w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Konfeo lub innym uprawnionym podmiotom. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana, ani też udostępniana osobom trzecim w celach innych niż dozwolonych Regulaminem. Serwis może zawierać fotografie lub elementy graficzne, do których prawa autorskie posiadają Użytkownicy lub osoby trzecie.
 2. Z chwilą zamieszczenia treści w Serwisie Użytkownik, w szczególności Organizator, udziela Konfeo niewyłącznej, nieodpłatnej Licencji na czas nieoznaczony na korzystanie z treści zamieszczonych w Serwisie zgodnie z Regulaminem i w celu świadczenia usług, na następujących, polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych oraz udostępnianie utworu w sieci Internet.
 3. Zakres Licencji wskazany w ustępie powyżej obejmuje prawo Konfeo do korzystania z treści w ramach Serwisu – w celu zapewnienia funkcjonowania, promocji i reklamy Serwisu i treści zamieszczonych w Serwisie przez osoby trzecie oraz informowania o działalności Serwisu – także po rezygnacji Użytkownika z korzystania z usług świadczonych przez Konfeo oraz po usunięciu z Serwisu treści lub Konta Organizatora.
 4. Użytkownik zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w Serwisie utworów chronionych prawem autorskim, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem zamieszczenie treści w Serwisie oraz na zgodne z prawem udzielenie Licencji na korzystanie z treści przez Konfeo oraz, że udzielenie Licencji i korzystanie przez Konfeo z treści zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich.
 5. Konfeo ma prawo udzielania dalszych licencji na korzystanie z treści w granicach posiadanej Licencji.
 6. Jeżeli Użytkownik zamieścił w Serwisie treść zawierającą wizerunek osoby trzeciej, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada zgodę tej osoby do wykorzystania jej wizerunku, a zamieszczenie treści w Serwisie, udzielenie Licencji na rzecz Konfeo oraz korzystanie przez Konfeo z treści zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw tej osoby.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Konfeo za wszelkie szkody jakie Konfeo poniesie w związku z zamieszczeniem w Serwisie treści opublikowanych przez Użytkownika oraz korzystaniem przez Konfeo z treści na warunkach Licencji udzielonej przez tego Użytkownika.

9. Niedozwolone korzystanie z Serwisu

 1. Działania, które mogą zakłócić, utrudnić funkcjonowanie bądź negatywnie wpłynąć na działanie Serwisu są zabronione.
 2. Zabronione jest publikowanie w Serwisie treści bezprawnych, w szczególności nawołujących do popełnienia czynu zabronionego, wulgarnych, zniesławiających, obraźliwych, propagujących dyskryminację narodowościową, rasową, etniczną, religijną, naruszających dobra osobiste, erotycznych, pornograficznych, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje, a także informacji kwalifikowanych jako spam.
 3. Zabronione jest publikowanie treści naruszających prawa autorskie lub stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności marketingowej, za wyjątkiem tej wyraźnie dozwolonej na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. W Serwisie zabrania się prowadzenia reklamy produktów, których reklama jest zakazana lub podlega ograniczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz reklamy produktów, którymi obrót jest zabroniony zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności w Serwisie zabrania się reklamy alkoholu, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych, środków odurzających itd.
 6. Użytkownik, który publikuje jakiekolwiek treści w Serwisie oświadcza i gwarantuje, iż treści te są zgodne z prawem, prawdziwe, aktualne oraz, że posiada pełne prawa do publikacji tych treści. Użytkownik, w szczególności Organizator, zapewnia, że zamieszczane w Serwisie treści oraz sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych
 7. Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia Konfeo o każdym stwierdzonym przypadku naruszenia Regulaminu lub prawa związanego z Serwisem.
 8. Konfeo zastrzega sobie prawo do niepublikowania treści zgłaszanych przez Organizatora za pośrednictwem Konta lub w Wydarzeniu w przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu Konfeo wyśle do Organizatora za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail wezwanie do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu wg. uznania Konfeo:
  • Wydarzenie zostanie zablokowane,
  • nieodpowiednie treści zostaną usunięte,
  • Konto Organizatora zostanie zablokowane,
  • nastąpi usunięcie Konta Organizatora,
 10. W przypadkach opisanym powyżej Konfeo zachowuje prawo do wynagrodzenia za wykonane usługi.
 11. Usunięcie Konta Organizatora jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 12. Konfeo ma prawo zablokować Konto oraz Wydarzenie w przypadku, gdy Organizator opóźnia się z płatnością za usługi świadczone przez Konfeo. Powyższe postanowienie nie uchybia prawom Organizatorów, będących konsumentami, wynikających z właściwych przepisów prawa.
 13. Konto zablokowane przez Konfeo może zostać ponownie aktywowane na pisemny wniosek Użytkownika zgłoszony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z tytułu aktywacji Użytkownik jest zobowiązany do uprzedniego uiszczenia opłaty aktywacyjnej w wysokości 100 zł brutto (sto złotych).

10. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłoszenia Konfeo reklamacji dotyczących świadczonych usług.
 2. Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres e-mail: info@konfeo.com.
 3. Składana reklamacja musi zawierać:
  • Dane kontaktowe zgłaszającego reklamację;
  • dokładne wskazanie treści lub usługi, której dotyczy reklamacja;
  • dokładne wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, w tym w szczególności treści, które naruszają prawa zgłaszającego reklamację, wraz z wymienieniem sposobu i zakresu tego naruszenia lub problemu z działaniem usługi;
  • w razie możliwości, wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Konfeo w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 5. Konfeo ma prawo do technicznej ingerencji w Konto Organizatora w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu. Ingerencja nie może jednak naruszać prywatności Organizatora.
 6. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem nie zgadza się z odpowiedzią na reklamację istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń do których należą, m.in.:
  • zapis na Sąd Polubowny
  • mediacja
  • mediacja prowadzona przez Izbę Handlową
  • możliwość skorzystania z porady rzecznika konsumentów
 7. Na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/odr, publikowany jest wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

11. Odpowiedzialność

 1. Konfeo nie ponosi odpowiedzialności:
  • względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie przez Użytkowników w Serwisie jakichkolwiek treści. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który zamieścił daną treść.
  • za szkody wyrządzone innym użytkownikom lub stronom trzecim powstałe w wyniku korzystania z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem,
  • za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
  • za jakiekolwiek działania Organizatorów, w szczególności za okoliczności związane ze organizowanymi przez nich Wydarzeniami, fakt nieodbycia się Wydarzenia, jakość świadczonych przez Organizatorów usług, rozliczenia finansowe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, oraz za realizację przez Organizatorów swoich zobowiązań w związku z Wydarzeniem.
  • za niezgodne z prawem wysyłanie przez Organizatorów zaproszeń i mailingów do Uczestników Wydarzeń.
  • za wykorzystywanie lub udostępnianie danych przez Organizatorów w sposób sprzeczny z Regulaminem, Polityka Prywatności lub przepisami prawa.
 2. W przypadku otrzymania przez Konfeo informacji o bezprawnym charakterze danych rozpowszechnianych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych lub usunięcia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, Konfeo nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych lub ich usunięcia.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że płatności on-line w związku z funkcjonowaniem Serwisu obsługiwane są przez podmiot trzeci – operatora płatności on-line, na zasadach określonych regulaminie świadczenia usług operatora. Konfeo nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i realizację płatności dokonanych z użyciem systemu płatności on-line.

12. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik odpowiada za naruszenie Regulaminu i zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, którą poniosło Konfeo, inny Użytkownik bądź osoba trzecia w związku z naruszeniem Regulaminu lub przepisów prawa.

13. Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym może w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, powinien złożyć Konfeo oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób.
 4. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Konfeo rozpoczęło świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Konfeo odbywało się za wynagrodzeniem.

14. Przepisy końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2022 r.
 2. Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 3. Konfeo jest uprawnione do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
  • zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa
  • zmiany cennika
  • usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników
  • poprawa ochrony prywatności Użytkowników, w tym zmiany w polityce prywatności
  • zmiany technologiczne i funkcjonalne Serwisu, w tym dotyczące bezpieczeństwa
  • zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych
  • zmiany redakcyjne tekstu
 4. Jeżeli Konfeo dokona zmiany Regulaminu, jest on zobligowany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Użytkowników. Powiadomienie następuje drogą elektroniczną (wysyłka wiadomości e-mail), oraz poprzez publikację tekstu jednolitego Regulaminu w Serwisie.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na nowe postanowienia Regulaminu, jest on zobowiązany do rozwiązania umowy o korzystanie z Serwisu poprzez usunięcie Konta lub złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres info@konfeo.com. Wypowiedzenie jest skuteczne w przypadku doręczenia go Konfeo w terminie nie późniejszym, niż 14 dni od daty powiadomienia, o której mowa w ust. 3 powyżej.
 6. Wszelkie spory wynikające w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Konfeo. Przedmiotowe postanowienie nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcą indywidualnym.

Poprzednia wersja regulaminu obowiązująca do 31.12.2021 r. jest dostępna do pobrania w pliku PDF.