Skip to content

Terms of Service – event participant

Select your language:

Konfeo – Konfeo Macuk, Łapiński spółka jawna, z siedzibą przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/B6, 81-383 Gdynia, NIP: 5862312651, KRS: 0000650991.

Konsument – konsument w rozumieniu Art. 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego

Konto – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Organizatorowi korzystanie z usług i organizowanie Wydarzeń

Organizator – Użytkownik z zarejestrowanym Kontem

Polityka Prywatności – dokument znajdujący się pod adresem https://www.konfeo.com/en/privacy-policy/, określający zasady ochrony danych udostępnianych przez Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu.

Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady korzystania z Serwisu.

Serwis – internetowy serwis dostępny pod adresem internetowym konfeo.com, za pośrednictwem którego Konfeo świadczy usługi na rzecz Użytkowników

Uczestnik – Użytkownik, który dokonał za pośrednictwem Serwisu rejestracji na Wydarzenie.

Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą z Serwisu w tym Organizatora oraz Uczestnika. Użytkownikami Serwisu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wydarzenie – opublikowana w serwisie informacja dotycząca organizowanego przez Organizatora Wydarzenia, w szczególności konferencja, szkolenie, kurs, warsztat, zgrupowanie, wykład, happening, wystawa lub jakiekolwiek inne spotkanie, niezależnie od tego, czy ma charakter otwarty czy zamknięty, odpłatny, czy nieodpłatny

SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Dane kontaktowe.
 3. Techniczne warunki korzystania z usług Konfeo.
 4. Zasady świadczenia usług.
 5. Rejestracja Uczestnika na Wydarzenie.
 6. Ochrona prywatności
 7. Prawa własności intelektualnej.
 8. Niedozwolone korzystanie z Serwisu.
 9. Reklamacje.
 10. Odpowiedzialność.
 11. Odpowiedzialność Użytkownika.
 12. Przepisy końcowe.

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Konfeo oraz prawa i obowiązki Użytkowników.
 2. Usługi świadczone są przez Konfeo za pośrednictwem Serwisu.
 3. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: https://www.konfeo.com/en/terms-of-service-event-participant/
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług zostały określone w Polityce prywatności: https://www.konfeo.com/en/privacy-policy/
 5. Zasady stosowania plików cookies zostały określone w Polityce cookies: https://www.konfeo.com/en/cookies-policy/

2. Dane kontaktowe

Konfeo Macuk, Łapiński spółka jawna, z siedzibą przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/B6, 81-383 Gdynia, NIP: 5862312651, KRS: 0000650991.

 • Adres e-mail: info@konfeo.com
 • Nr telefonu: +48 503 899 531

3. Techniczne warunki korzystania z usług Konfeo

 1. Do korzystania z usług Konfeo niezbędne jest urządzenie z aktywnym dostępem do Internetu, przeglądarką internetową z włączoną obsługą języka JavaScript i plików cookies.
 2. Do korzystania z usług Konfeo przez Użytkowników wymagana jest akceptacja Regulaminu oraz zapoznanie się z Polityką prywatności.
 3. Przeglądanie strony internetowej Serwisu jest bezpłatne.
 4. Korzystanie z usług za pośrednictwem Serwisu wiąże się z ryzykiem związanym z korzystaniem z Internetu. Użytkownik powinien we własnym zakresie minimalizować takie ryzyko poprzez np. zainstalowanie oprogramowania antywirusowego oraz korzystanie z aktualnego oprogramowania.
 5. Konfeo ma prawo do czasowego i przejściowego wstrzymania świadczenia usług związanego z utrzymaniem Serwisu. W takiej sytuacji Konfeo poinformuje Użytkowników w terminie 7 dni przed datą planowanej przerwy technicznej.

4. Zasady świadczenia usług

Konfeo za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, polegające na umożliwieniu Uczestnikowi rejestrację na Wydarzenie opublikowanie w serwisie przez Organizatora.

5. Rejestracja Uczestnika na Wydarzenie

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość zarejestrować się na Wydarzenie organizowane przez Organizatora. Rejestracja na Wydarzenie odbywa się za pośrednictwem dedykowanego formularza rejestracyjnego.
 2. Rejestracja na Wydarzenie płatne zostaje dokonana po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty zgodnie z ofertą Organizatora.
 3. Szczegółowe instrukcje dotyczące rejestracji na Wydarzenie znajdują się na stronie https://www.konfeo.com/en/blog/faq/
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego powinno nastąpić w czasie wskazanym po jego otwarciu. W wypadku, gdy Użytkownik nie sfinalizuje rejestracji na Wydarzenie w tym czasie, jego zgłoszenie wraz z podanymi danymi jest automatycznie usuwane z bazy danych Serwisu.
 5. Korzystanie z Serwisu przez Uczestników jest bezpłatne. Opłaty natomiast może wymagać Rejestracja na płatne Wydarzenie. W takim przypadku opłata uiszczana jest na rzecz Organizatora we wskazany przez niego sposób: za pośrednictwem Operatora płatności i/lub przelewu bankowego.
 6. Rejestracja na Wydarzenie przez Uczestnika wymaga akceptacji Regulaminu.
 7. Rejestracja na Wydarzenie nie wymaga założenia Konta.
 8. W przypadku rejestracji grupy Uczestników przez jednego Użytkownika, Użytkownik, który dokonuje rejestracji odpowiada za podanie prawidłowych i prawdziwych danych dotyczących rejestrowanych Uczestników.
 9. Konfeo nie pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem, ani nie jest stroną takich umów. Konfeo umożliwia jedynie Organizatorowi publikowanie online informacji o organizowanych przez niego Wydarzeniach oraz zarządzaniem procesem rejestracji i płatności Uczestników.

6. Ochrona prywatności i pliki cookies

 1. Wszelkie zasady dotyczące ochrony prywatności zostały uregulowane w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie po adresem https://www.konfeo.com/en/privacy-policy/
 2. Wszelkie zasady dotyczące wykorzystania cookies zostały uregulowane w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie po adresem https://www.konfeo.com/en/privacy-policy/

7. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie elementy graficzne, loga, logotypy, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne elementy Serwisu w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Konfeo lub innym uprawnionym podmiotom. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana, ani też udostępniana osobom trzecim w celach innych niż dozwolonych Regulaminem. Serwis może zawierać fotografie lub elementy graficzne, do których prawa autorskie posiadają Użytkownicy lub osoby trzecie.
 2. Z chwilą zamieszczenia treści w Serwisie Użytkownik udziela Konfeo niewyłącznej, nieodpłatnej Licencji na czas nieoznaczony na korzystanie z treści zamieszczonych w Serwisie zgodnie z Regulaminem i w celu świadczenia usług.
 3. Użytkownik zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w Serwisie utworów chronionych prawem autorskim, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem zamieszczenie treści w Serwisie oraz na zgodne z prawem udzielenie Licencji na korzystanie z treści przez Konfeo oraz, że udzielenie Licencji i korzystanie przez Konfeo z treści zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich.
 4. Jeżeli Użytkownik zamieścił w Serwisie treść zawierającą wizerunek osoby trzeciej, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada zgodę tej osoby do wykorzystania jej wizerunku, a zamieszczenie treści w Serwisie, udzielenie Licencji na rzecz Konfeo oraz korzystanie przez Konfeo z treści zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw tej osoby.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Konfeo za wszelkie szkody jakie Konfeo poniesie w związku z zamieszczeniem w Serwisie treści opublikowanych przez Użytkownika oraz korzystaniem przez Konfeo z treści na warunkach Licencji udzielonej przez tego Użytkownika.

8. Niedozwolone korzystanie z Serwisu

 1. Działania, które mogą zakłócić, utrudnić funkcjonowanie bądź negatywnie wpłynąć na działanie Serwisu są zabronione.
 2. Zabronione jest publikowanie w Serwisie treści bezprawnych, w szczególności nawołujących do popełnienia czynu zabronionego, wulgarnych, zniesławiających, obraźliwych, propagujących dyskryminację narodowościową, rasową, etniczną, religijną, naruszających dobra osobiste, erotycznych, pornograficznych, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje, a także informacji kwalifikowanych jako spam.
 3. Zabronione jest publikowanie treści naruszających prawa autorskie lub stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności marketingowej, za wyjątkiem tej wyraźnie dozwolonej na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. W Serwisie zabrania się prowadzenia reklamy produktów, których reklama jest zakazana lub podlega ograniczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz reklamy produktów, którymi obrót jest zabroniony zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności w Serwisie zabrania się reklamy alkoholu, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych, środków odurzających itd.
 6. Użytkownik, który publikuje jakiekolwiek treści w Serwisie oświadcza i gwarantuje, iż treści te są zgodne z prawem, prawdziwe, aktualne oraz, że posiada pełne prawa do publikacji tych treści. Użytkownik zapewnia, że zamieszczane w Serwisie treści oraz sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych
 7. Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia Konfeo o każdym stwierdzonym przypadku naruszenia Regulaminu lub prawa związanego z Serwisem.
 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu Konfeo wyśle do Użytkownika za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail wezwanie do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu wg. uznania Konfeo:
  • nieodpowiednie treści zostaną usunięte,
  • rejestracja Użytkownika zostanie usunięta.

9. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłoszenia Konfeo reklamacji dotyczących świadczonych usług.
 2. Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres e-mail: info@konfeo.com.
 3. Składana reklamacja musi zawierać:
  • Dane kontaktowe zgłaszającego reklamację;
  • dokładne wskazanie treści lub usługi, której dotyczy reklamacja;
  • dokładne wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, w tym w szczególności treści, które naruszają prawa zgłaszającego reklamację, wraz z wymienieniem sposobu i zakresu tego naruszenia lub problemu z działaniem usługi;
  • w razie możliwości, wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Konfeo w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 5. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem nie zgadza się z odpowiedzią na reklamację istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń do których należą, m.in.:
  • zapis na Sąd Polubowny
  • mediacja
  • mediacja prowadzona przez Izbę Handlową
  • możliwość skorzystania z porady rzecznika konsumentów
 6. Na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/odr, publikowany jest wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

10. Odpowiedzialność

 1. Konfeo nie ponosi odpowiedzialności:
  • względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie przez Użytkowników w Serwisie jakichkolwiek treści. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który zamieścił daną treść.
  • za szkody wyrządzone innym użytkownikom lub stronom trzecim powstałe w wyniku korzystania z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem,
  • za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
  • za jakiekolwiek działania Organizatorów, w szczególności za okoliczności związane ze organizowanymi przez nich Wydarzeniami, fakt nieodbycia się Wydarzenia, jakość świadczonych przez Organizatorów usług, rozliczenia finansowe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, oraz za realizację przez Organizatorów swoich zobowiązań w związku z Wydarzeniem.
  • za niezgodne z prawem wysyłanie przez Organizatorów zaproszeń i mailingów do Uczestników Wydarzeń.
  • za wykorzystywanie lub udostępnianie danych przez Organizatorów w sposób sprzeczny z Regulaminem, Polityka Prywatności lub przepisami prawa.
 2. W przypadku otrzymania przez Konfeo informacji o bezprawnym charakterze danych rozpowszechnianych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych lub usunięcia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, Konfeo nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych lub ich usunięcia.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że płatności on-line w związku z funkcjonowaniem Serwisu obsługiwane są przez podmiot trzeci – operatora płatności on-line, na zasadach określonych regulaminie świadczenia usług operatora. Konfeo nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i realizację płatności dokonanych z użyciem systemu płatności on-line.

11. Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik odpowiada za naruszenie Regulaminu i zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, którą poniosło Konfeo, inny Użytkownik bądź osoba trzecia w związku z naruszeniem Regulaminu lub przepisów prawa.

12. Przepisy końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2022 r.
 2. Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 3. Konfeo jest uprawnione do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
  • zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa
  • zmiany cennika
  • usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników
  • poprawa ochrony prywatności Użytkowników, w tym zmiany w polityce prywatności
  • zmiany technologiczne i funkcjonalne Serwisu, w tym dotyczące bezpieczeństwa
  • zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych
  • zmiany redakcyjne tekstu
 4. Jeżeli Konfeo dokona zmiany Regulaminu, jest on zobligowany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Użytkowników. Powiadomienie następuje drogą elektroniczną (wysyłka wiadomości e-mail), oraz poprzez publikację tekstu jednolitego Regulaminu w Serwisie.
 5. Wszelkie spory wynikające w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Konfeo. Przedmiotowe postanowienie nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcą indywidualnym.